Новини

Публична покана с предмет: „Доставка на специализирано оборудване за обследване и оценка на здравословното състояние на дърветата“

„Фортис Визио“ ЕООД, бенецифиент по проект № BG16RFOP002-1.005-0299 „Повишаване на иновационния капацитет на предприятието чрез разработване на иновационна услуга за обследване и оценка на здравословното състояние на дърветата“, провежда процедура за избор на изпълнител чрез публична покана съгласно разпоредбите на ПМС № 160/01.07.2016 г., с предмет: „Доставка на специализирано оборудване за обследване и оценка на здравословното състояние на дърветата“, разделена в следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Автоматизирана сонда за измерване на съпротивлението на дървета, твърда и мека дървесина; Обособена позиция №2: Импулсен томограф за анализ състоянието на вътрешната структура на дървета, заедно с програмен продукт, изчисляващ ветровото натоварване върху...

Прочети повече
Обучение на тема: „Съхранение, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси. Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях“

Обучение на тема: „Съхранение, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси. Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях“

Еко Сълюшънс, съвместно с фирма Фортис Визио организират обучение на тема „Съхранение, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси. Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.“ Обучението ще бъде проведено на: 21.02.2019 г. – Варна; 21.03.2019 г. – София. Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с новите и действащи вече нормативниизисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с безопасното съхранение на химичнивещества и смеси, законосъобразното етикетиране и опаковане, както и да получат практическинасоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа.          ​​​Обучението ще се проведе с група от ограничен брой участници, с оглед възможността за активно участие от тяхна страна, като включва теоретична лекция, подкрепена с практически примери и дискусия. Подходящо е за всеки производител, вносител, потребител надолу...

Прочети повече