Услуги

 • Опазване на биологичното разнообразие

  Оценка на степента на въздействие на инвестиционни намерения върху биоразнообразието, планове и програми за опазване на биоразнообразието, определяне на компенсаторни мерки, картиране и мониторинг.

 • Анализи и оценки

  Изготвяне на анализи и оценки за потенциалното въздействие върху околната среда на инвестиционни намерения, както и на производствени предприятия в експлоатация и други реализирани проекти.

 • Консултации

  Консултации относно инвестиционни намерения, внедряване на добри практики в предприятия, изготвяне на становища по екологични казуси, тълкуване на екологичното законодателство и други.

 • Управление на отпадъците

  Цялостно обслужване при управление на отпадъците от генерирането им до оползотворяването или обезвреждането им. Съдействие при привеждане на дейностите с отпадъци в съответствие със законодателството.

 • Планове и програми

  Изготвяне на планове и програми за мониторинг и подобряване на състоянието на компонентите на околната среда, както и съдействие при прилагането на заложените дейности и мерки.

 • Екологична отчетност

  Ангажимент на бизнеса по екологичното законодателство. Водене на отчетност, задължения по специализираните нормативни документи, определяне на отговорните институции за контрол, консултации по специфични казуси и други.

 • Химични вещества

  Класифициране на веществата, информационни листове за безопасност, изисквания за етикетиране и опаковане, задължения на лицата, съхраняващи химични вещества, правила за съхранение и други.

 • Стратегическо и устройствено планиране

  Изготвяне на стратегически и устройствени планове, отговарящи на изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за регионалното развитие и други нормативни документи.

 • Градски дизайн

  Създаване на концепции и дизайн на публични пространства и обемно-пространствени проучвания, отчитайки взаимодействието между урбанизма, ландшафтната архитектура и архитектурата.