Услуги

 • Опазване на биологичното разнообразие

  Оценка на степента на въздействие на инвестиционни намерения върху биоразнообразието, планове и програми за опазване на биоразнообразието, определяне на компенсаторни мерки, картиране и мониторинг.

 • Управление на отпадъците

  Цялостно обслужване при управление на отпадъците от генерирането им до оползотворяването или обезвреждането им. Съдействие при привеждане на дейностите с отпадъци в съответствие със законодателството.

 • Обучения

  Фортис Визио провежда обучения, насочени към лицата, ангажирани със задачите по отчитане на действията, свързани с управлението и опазването на околната среда в компании от различни браншове, извършващи производствени, строителни, дейности с отпадъци и други.

 • Планове и програми

  Изготвяне на планове и програми за мониторинг и подобряване на състоянието на компонентите на околната среда, както и съдействие при прилагането на заложените дейности и мерки.

 • Грижа за градски дървета

  Иновативна грижа за градски дървета – обследване, препоръки и лечение със специализирана апаратура.

 • Анализи и оценки

  Изготвяне на анализи и оценки за потенциалното въздействие върху околната среда на инвестиционни намерения, както и на производствени предприятия в експлоатация и други реализирани проекти.

 • Консултации

  Консултации относно инвестиционни намерения, внедряване на добри практики в предприятия, изготвяне на становища по екологични казуси, тълкуване на екологичното законодателство и други.