Еко Сълюшънс и Фортис Визиов партньорство с АСУОС, организират провеждането на обучение за разясняване изискванията към дейностите по извършване на трансграничен превоз на отпадъци.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с новите и действащите нормативни изисквания, както и произтичащите от тях задължения, свързани с трансграничния превоз на отпадъци, а в резултат на това да придобият необходимата компетентност и практически умения за прилагане на законодателството и изпълняване на задълженията в областта.

Обучението е обвързано с прилагането на следните нормативни актове:

  • – Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци;
  • – Закон за управление на отпадъците и подзаконовите му нормативни актове, в т.ч.:
  • – Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци;
  • – Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
  • – Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците и др.

Дата и място на провеждане: 25.10.19 г. – гр. Варна, ул. „Братя Шкорпил“ № 30, хотел „Бутик Сплендид“.

Времетраене: от 10:00 до 17:00 часа.

Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с практически примери и дискусия. Подходящо е за: