Обучение на тема: „Нови изисквания за пускане на пазара на опасни смеси и за предоставяне на информация на центровете по токсикология“

Обучение на тема: „Нови изисквания за пускане на пазара на опасни смеси и за предоставяне на информация на центровете по токсикология“

Еко Сълюшънс и Фортис Визиов партньорство с АСУОС организират обучение на тема: „Нови изисквания за пускане на пазара на опасни смеси и за предоставяне на информация на центровете по токсикология“.

Обучението ще бъде проведено на:

– 03.10.19 г. – гр. София, ж.к. Яворов, алея „Даниел Неф“, бл. 73, ет. 4, ап. 7;
– 10.10.19 г. – гр. Стара Загора, бул. „Руски“ № 8, хотел Мериан Палас.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с новите нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани със законосъобразното пускане на пазара на опасни химични смеси.

По време на обучението ще бъдат разяснени изискванията за създаване и включване в етикета на опасни смеси от химични вещества на т.н. уникален идентификатор на формулата (UFI), както и за предоставяне чрез хармонизиран формат на информация във връзка със спешните действия от здравен характер на центровете по токсикология, прилагащи се от 01.01.2020 г.

​Обучението ще се проведе с група от ограничен брой участници, с оглед възможността за активно участие от тяхна страна, като включва теоретична лекция, подкрепена с практически примери и дискусия. Подходящо е за всички вносители и потребителите надолу по веригата, които пускат на пазара опасни смеси, като отговорни лица за подаването на изискваната информация в съответните държави членки, както и за всички лица, имащи отношение към безопасното управление на химичните вещества и смеси.
Правната рамка на задълженията за бранша да предоставя информация за опасни химични смеси произтича от член 45 и Приложение VIII към Регламента CLP.
Съгласно Регламента CLP фирмите – вносители и потребители надолу по веригата, които пускат на пазара опасни смеси, имат задължението да предоставят информация за тези смеси на съответните определени национални органи, за да могат съответните центрове по токсикология да предоставят бързи медицински съвети при спешен случай.

Участниците в обучението ще получат практически насоки за прилагане на произтичащите за тях задължения от добавеното Приложение VIII към Регламента CLP, в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/542 на Комисията от 22 март 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси посредством добавяне на приложение относно хармонизираната информация във връзка със спешните действия от здравен характер.

Регламентът за прилагане въвежда два основни елемента:

  1. Хармонизиран формат за предоставяне на информация на определените органи – настоящите национални изисквания за информация постепенно ще бъдат заменени от общ формат на ЕС. Информацията, която трябва да се предоставя, се отнася до химичния състав на опасните смеси, идентичност и диапазони на концентрация на съставките, токсикологичната информация и категорията на продукта съгласно хармонизираната Европейска система за категоризация на продуктите (EuPCS).
  2. Уникален идентификатор на формулите (UFI) – UFI е уникален код, който следва да се отпечатва на етикета на продукта. Чрез него се създава недвусмислена връзка между продукта, предлаган на пазара, и информацията за тази конкретна смес, подадена в центровете по токсикология, така че химическият състав на продукта да може да бъде точно и бързо идентифициран. Необходима е точна идентификация, за да се осигурят подходящи лечебни мерки в случай на спешно повикване.

Лектори:

  • – инж. Станислав Николов – магистър по „Екология и опазване на околната среда“, както и „Опазване на околната среда и устойчиво развитие“. Има повече от 10 години опит в областта на опазването на околната среда. В последните 7 години активно консултира фирми, извършващи различни дейности, засягащи ги нормативната база по околна среда. Участвал е в редица експертни съвети по определяне на текстове на нормативни актове. Член на управителния съвет на Асоциация на специалистите по управление на околната среда (АСУОС). В последните 5 години има над 100 участия като лектор на обучения в областта на околната среда, в т.ч. съхраняване, етикетиране и опаковане на опасни химични вещества и смеси, предотвратяване на големи аварии с опасни вещества, както и други.
  • – Веселин Панайотов e магистър по „Екология и опазване на околната среда“. Повече от 15 години активно се занимава с изграждането на системи за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа. Водещ одитор е по стандарти ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 45001:2018. Има над 10 годишен стаж като специалист по опазване на околната среда в областта на строителството, енергетиката, машиностроенето и други. През последните 5 години участва като лектор в обучения в областта на съхраняване, етикетиране и опаковане на опасни химични вещества и смеси, предотвратяване на големи аварии с опасни вещества, системи за управление, както и безопасност и здраве при работа. Председател е на Асоциация на специалистите по управление на околната среда (АСУОС).

Програма за обучението може да намерите тук: ПРОГРАМА

Таксата за участие е 210 лева, с включено ДДС. Плащането става по банков път на посочената в регистрационната форма по-долу банкова сметка. В посочената сума са включени: удостоверение за преминатото обучение, помощни материали и презентация на хартиен носител, които ще служат на участниците по време на обучението, както и допълнителни инструкции, указания и презентация, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците след края на обучението.

Регистрация можете да направите чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

За информация: 0888 956 901 | info@ecosolutions.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от нас обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на текста АБОНИРАНЕ.