Еко Сълюшънс и Фортис Визиов партньорство с АСУОС, организират провеждането на обучение за разясняване на нормативната уредба, свързана с комплексните разрешителни и областта на комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с действащите нормативни изисквания, както и произтичащите от тях задължения, свързани с издаване, преразглеждане, изменение, актуализиране, прилагане и контрол на комплексните разрешителни, а в резултат на това да придобият необходимата компетентност и умения за прилагане на законодателството, утвърдените методики и указания, а в следствие това и да изпълняват на задълженията в областта.

Обучението ще се проведе на дата 09.04.2019 г. в гр. София.

Времетраене: от 10:00 до 16:00 часа.

Обучението е обвързано с прилагането на следните нормативни актове:

  • – Закон за опазване на околната среда:
  • – Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни;
  • – Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността;
  • – Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители.

Обучението ще се проведе с група от ограничен брой участници, включващо теоретична лекция, подкрепена с практически примери и дискусия. Подходящо е за лица, които имат издадени комплексни разрешителни, както и такива, които възнамеряват да подават заявления за издаване или актуализиране на комплексни разрешителни.