Във връзка с наближване на крайните срокове за подаване на годишни отчети по отпадъци за отчетната 2018 година – 10 март 2019 г., както и коригирани отчети до 31 март 2019 г., фирми Еко Сълюшънс и Фортис Визио организират провеждането на обучение за разясняване на изискванията за реда и на образците за изготвяне и предоставяне на годишните отчети по отпадъци.

Обучението ще се проведе на следните дати: 13.02.19 г. – Стара Загора; 20.02.19 г. – Варна; 04.03.19 г. – София.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с отчетността на отпадъците, включително изготвянето и предоствянето на годишните отчети по отпадъци пред Изпълнителна агенция по околна среда, които се представят в срок до 10 март на текущата година за предходната. Участниците ще получат практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа.

Обучението ще се проведе с група от ограничен брой участници, включващо теоретична лекция, подкрепена с практически примери и дискусия. Подходящо е за: лица, отчитащи количествата отпадъци, които се образуват, транспортират, предварително обработват, оползотворяват или обезвреждат на територията на предприятия, на площадки за извършване на дейности с отпадъци и др.