Oпазване, поддържане и възстановяване на 11 моделни територии от безлесната зона

Проектът включва разработване на стратегически насоки за опазване, поддържане и възстановяване на благоприятното състояние на природни местообитания в 11 моделни територии от безлесната зона на Национален парк „Централен Балкан“.

Въздействието на пашата върху природните местообитания от безлесната зона е оценено чрез оценяване на индикаторни тревни съобщества и видове насекоми, земноводни, влечуги, птици и бозайници. Разработена е методика за мониторинг, която определя методите на наблюдение на индикаторните видове и оценка на резултатите. През лятото на 2014 г. са извършени първите теренни проучвания, в резултат на които е изготвена първата оценка на въздействие на пашата върху природните местообитания в 11-те моделни територии.

Дейностите по проекта са изпълнени в рамките на обществена поръчка „Избор на Консултант Натура” по Проект DIR5113325-12-109 „Централен Балкан – Парк за всички”.