Oбщи устройствени планове на общини

Общите устройствени планове на общини са стратегически документи, определящи бъдещото развитие на дадена община за планов период от 20 г. Разработват се на два етапа – предварителен и окончателен проект, като предварителният проект подлежи на процедури по съгласуване с редица заинтересовани органи и лица, в т.ч. със засегнатата общественост.

Паралелно с разработването на общите устройствени планове се провежда и процедура по екологична оценка, а по преценка на компетентните органи – и по оценка на съвместимостта. Това позволява окончателният проект на ОУП да е съобразен с целите по опазване на околната среда и човешкото здраве, както и да отразява вижданията на заинтересованите лица по отношение на бъдещото развитие на общината.

Съгласувателните процедури включват представяне на предварителните проекти пред заинтересованата общественост и институции (обществено обсъждане), но нашият екип извършва и едно допълнително представяне на ескиз на ОУП с оглед да се осигури възможност за широк достъп до плана и да се отразят в максимална степен предложенията на всички засегнати страни.
Разработени са ОУП на община Копривщица и община Горна Малина. В процес на разработване на ОУП на община Маджарово.
В разработването на ОУП участват високо квалифицирани експерти.