Осигуряване на данни за 2018-2019г. от хидробиологичен мониторинг на повърхностни води

В Националната програма за мониторинг на повърхностни води е предвидено да се изпълнят програмите за мониторинг на два биологични елемента. Едната за фитопланктон и макрофити за категория „езера“, втората на биологичния елемент риби за категория „реки“. Данните ще се използват за оценка на екологичното състояние/екологичния потенциал на повърхностните водни тела. Това се включва в рамките на плановете за управление на речните басейни и за докладване към Европейската агенция по околна среда.

В рамките на проекта се предвижда изпълнение на следните основни дейности:

  • Да се извърши мониторинг на биологичните качествени елементи;
  • Да се определят основните физико-химични параметри: разтворен кислород, наситеност с кислород, температура на водата, pH, електропроводимост, прозрачност по Секи (само за езерата и язовирите);
  • Да се направи анализ и комплексна оценка на резултатите от мониторинга.