Разработване на Стратегически насоки за развитие на охраната и контрола в НП „Централен Балкан“

Разработването на стратегическите насоки за развитие на охраната и контрола в НП „Централен Балкан“ е един от приоритетите на Дирекцията на парка за програмен период 2014 – 2020 г.
Стратегическите насоки включват:

  • Подходи, приоритети и етапи за развитие на контролно-охранителната и противопожарната дейност в парка;
  • Стандарти за подбор на служителите, обучение и текущо атестиране;
  • Стандарти за охранителна, противопожарна и инфраструктура за мониторинг;
  • Видовете иновативни технологии за охрана и контрол, които следва да се въведат в парка.

Насоките са включени в Стратегия за развитие на охраната и контрола в НПЦБ с период на изпълнение 5 години.
Дейностите по проекта са изпълнени в рамките на обществена поръчка „Избор на Консултант Натура“ по Проект DIR5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“.