Разработване на План за управление ползването на пътищата в НП

Дейностите по проекта са насочени към актуализиране на наличната информация за пътищата и пътната инфраструктура в границите на Национален парк „Централен Балкан“.

Планът включва:

  • Списък на пътната инфраструктура;
  • Категоризация на пътната мрежа;
  • Стандарти за техническото състояние на пътищата;
  • Режимите и нормите за допустимото натоварване с транспортни превзни средства по категории път и сезон;
  • Модел за пропускателен режим на МПС и организирането му;
  • Технологични процеси за поддържане на оптималното техническо състояние на пътищата и прилежащата пътна инфраструктура.

Разработването на Плана за управление ползването на пътищата в НП „Централен Балкан“ е изпълнено в рамките на обществена поръчка „Избор на Консултант Натура“ по Проект DIR5113325-12-109 „Централен Балкан – Парк за всички“.