Проект по програма LIFE на ЕС: “Прилепи и хора – живот под един покрив”

Проект по програма LIFE на ЕС: “Прилепи и хора – живот под един покрив”

ЖИВОТ ПОД ЕДИН ПОКРИВ цели да подобри природозащитния статут на девет вида прилепи. Те са отбелязани в Директивата за местообитанията (Приложение II и IV) в осем ключови местообитания от Натура 2000 в България. Проектът ще подобри и поддържа местообитанията на прилепите за размножаване, хибернация и хранене. Ще регистрира заплахите от смущения през най-чувствителните за тях периоди.

Дейностите по проекта включват:

  • предоставяне на нови убежища за прилепи под формата на къщички и други възможни алтернативи
  • възстановяване на естествени водоизточници, които ще привлекат насекоми, нужни за храна на прилепите
  • охраняване на ключовите популации по време на хибернация и размножаване.

Проектът цели да повиши обществената осведоменост, да промени нагласата на хората спрямо прилепите в положителна посока, да увеличи защитата на прилепите, включвайки професионалисти и доброволци, да подчертае икономическите ползи от прилепите за борба с насекомите. Ще се осигури публична информация за състоянието и числеността на всяка популация в съответните местообитания. В допълнение на Директивата за местообитанията, проектът подпомага с изпълнението на целите на Бернската конвенция, Стратегията за биоразнообразието и Планът за защита на прилепите на ЕС.