Проект за изпълнение на плана за действие за биоразнообразието на Дънди Прешъс Металс Крумовград ЕАД

Проектът е изпълнен с оглед успешното изпълнение на Плана за действие за биоразнообразието, който цели намаляване на въздействието от реализацията на проекта на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД за „Добив и преработка на златосъдържащи руди от участък Ада тепе на находище Хан Крум, гр. Крумовград” върху двата вида защитени сухоземни костенурки – Testudo hermanni и Testudo graeca. Обект на проекта е зона за релокация „Ада тепе“, с площ от 250 ha, около територията на инвестиционното намерение.
В рамките на проекта са изпълнени следните основни дейности:

 1. Картиране на ключови места и обекти за костенурките
  Идентифицирани и картирани са 93 ключови места за костенурките в зона Ада тепе – места за изграждане на каменни прагове (микроводеми), места за поливане, места за засаждане на плодни дървета и храсти, съществуващи чешми, кладенци и бунари.
 2. Предвидени дейности за осъществяване на целите на Плана за действие за биоразнообразието
  Предвидени са различни дейности, условно разделени в три групи според целта си:

  • Дейности, свързани с намаляване на загубата на костенурки
  • Дейности, свързани с подобряване на местообитанията
  • Дейности, свързани с възстановяване и подобряване на популациите на костенурките
 3. Оценка на успеха на дейностите

Във връзка с оценката на успеха на дейностите са представени индикатори за оценка степента на постигане на целите, заложени в Плана за действие за биоразнообразието в резултат на прилагането на съответните мерки, като е разработена и методика за прилагането на индикаторите.