Преценяване необходимост от ОВОС за Площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци на Еко-Метал Одиерно ЕООД

Изготвената поетапно документация за инвестиционното предложение на „Еко-Метал Одиерно“ ЕООД включва уведомление, искане за преценяване необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда, работни листове за класификация на отпадъци, както и заявление за издаване на разрешение за третиране на отпадъци. Реализацията на площадката за третиране на отпадъци допринася за осигуряване на възможност за събиране, съхраняване и третиране, включително рециклиране на отпадъци от пластмаса, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и отпадъчни тонер касети.