План за управление на разтворители за нанасяне на покрития върху дървени покрития „Уолтопия“ АД

План за управление на разтворители за нанасяне на покрития върху дървени покрития във връзка с изпълнение на задълженията по Наредба 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда в резултат на употреба на органични разтворители в определени инсталации към РОИСВ Плевен.

Планът за управление на разтворителите е изработен съгласно предоставените, от възложителя, данни за използваните видове и количества органични разтворители, както и данните от протоколите от изпитване на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници.