Планове за управление на резерватите Али ботуш, Конгура, Ореляк и Соколата

Резерватите „Али ботуш“, „Конгура“, „Ореляк“ и „Соколата“ са разположени в Югоизточна България в планините Славянка, Беласица, Пирин и Малашевска.
В разработването на първите планове за управление на четирите резервата взеха участие над 40 експерти.

В рамките на проекта бяха изпълнени следните дейности:

  • Камерални и теренни проучвания;
  • Описание на растителните и животинските видове и природните местообитания на територията на всеки от резерватите;
  • Анализи и оценки на база събраната при проучванията информация;
  • Изготвяне на експертни доклади;
  • Формулиране на визия за бъдещото управление на резерватите и предложения за дейности по опазване и развитие на туризма в рамките на законовите изисквания и без застрашаване на биоразнообразието и целите на опазване в защитените територии.

Плановете са изготвени в рамките на Проект DIR-5113325-5-94 Дейности по устойчиво управление на резерват „Соколата“, резерват „Конгура“, резерват „Али ботуш“, резерват „Ореляк“ и поддържан резерват „Тъмната гора“.