Оценка на здравословното състояние на Стария бряст в гр. Сливен (първи етап)

Старият бряст е емблематичен за град Сливен. Особено след избирането му за Европейско дърво на 2014 година той придобива международно признание. Поради възрастта си дървото е в рисков жизнен период, затова е извършен експертен анализ на здравословното му състояние, след което са препоръчани необходимите мерки, чрез които да се подобри състоянието му.
Оценката на здравословното състояние на Стария бряст включва следните дейности:

  • Оценка на хранителния режим: механичен състав, плътност, pH във H2O и CaCl2, съдържание на хумус и органичен въглерод, общ азот, обменни бази и сорбционен капацитет, елекропроводимост, усвоим фосфор и калий;
  • Фитопатологичен и дендрохронологичен анализ;
  • Анализ на степента на загниване на стъблото и клоните с устройствата на Rinntech – резистограф и арботом (импулсен томограф);
  • Изготвяне на финален доклад и препоръки за подобряване на състоянието на дървото.

Дейностите са извършени в изпълнение на Договор от 30.05.2014 г. за оценка на здравословното състояние на Стария бряст в гр. Сливен.