Оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества на складовете на Ауто Бавария ООД

Извършване и документиране на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси за обектите на „Ауто Бавария“ ООД. Оценките са изготвени във връзка със съхранението на опасни химикали в складовете на съответните обекти, предвид изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. В резултат от извършените оценки е направен детайлен преглед на информационни листове, като са дадени и препоръки по отношение на изискванията за безопасно съхранение, противопожарните мерки и задълженията на лицата, отговорни за стопанисване на складовете, в които се съхраняват химикалите.

Снимка: AutoBavaria