Осигуряване на данни за 2019-2020г. от хидробиологичен мониторинг на повърхностни води

В Националната програма за мониторинг на повърхностни води е предвидено Изпълнителна агенция по околна среда да изпълни част от програмите за хидробиологичен мониторинг на повърхностни води чрез възлагане на външен изпълнител по Закона за обществените поръчки. Данните ще се използват за оценка на екологичното състояние/екологичния потенциал на повърхностните водни тела в рамките на плановете за управление на речните басейни и за докладване към Европейската агенция по околна среда.

Основни задачи и дейности:

  • Да се извърши мониторинг на биологичните качествени елементи;
  • Да се определят основните физико-химични параметри: разтворен кислород, наситеност с кислород, температура на водата, pH, електропроводимост, прозрачност по Секи (само за езерата и язовирите);
  • Да се направи анализ и комплексна оценка на резултатите от мониторинга.