Определяне на екологичен капацитет на комплексни и значими язовири от Пр. 1 на Закона за водите

Разработената Методика за оценка на екологичния капацитет на язовирите за производство на риба в садки e базирана на моделите на Dillon и Rigler (1975 г.) и Ferreira и съавт. (2007 г.) за оценка степента на натоварване с биогенни елементи, отделяни във водната среда при функциониране на садкови акваферми.

В рамките на проекта са включени следните основни дейности:

  • Разработване на програма за мониторинг за определяне на екологичния капацитет за осъществяване на производство на риба в садки в избрани язовири на територията на четирите района за басейново управление в България;
  • Определяне на броя пунктове за мониторинг, честота и продължителност на пробонабиране при провеждането на биологичен и физикохимичен мониторинг в язовирите;
  • Събиране и анализ на наличната информация за предложените за оценка водни тела (язовири) във връзка с валидиране на методиката за оценка на екологичния капацитет на язовирите за осъществяване на производство на риба в садки;
  • Изпълнение на програмата за определяне на екологичния капацитет на изследваните язовири за отглеждане на риба в садки и валидиране на методиката, разработена по проект FISHFARMING;
  • Определяне на екологичния капацитет на язовири (СМВТ) за осъществяване на производство на риба в садки и валидиране на методиката, разработен в проект FISHFARMING и приложена за яз. Кърджали.

В програмата за мониторинг са включени следните язовири:

  • Дунавски РБУ – яз. Ал.Стамболийски (тип L11); яз.Огоста (тип L14)
  • Черноморски РБУ – яз.Ахелой (тип L16);
  • Източнобеломорски РБУ – яз.Студен кладенец, Ивайловград, Копринка, Жребчево (тип L11);
  • Западнобеломорски РБУ – яз.Доспат (тип L11).