Обучения в Аджибадем Сити Клиник

Провеждане на обучения на служители от „Аджибадем Сити Клиник“ ЕАД, „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“ ЕООД и „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД на теми: „Управление на болнични и медицински отпадъци. Водене на отчетност в новата Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)“ и „Безопасно съхранение и законосъобразно етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси“. Обученията имат за цел участниците да придобият необходимата компетентност относно управление на отпадъците на територията на обектите на дружествата, тяхното отчитане, а също така да получат актуална информация за безопасното съхранение на химични вещества и смеси, законосъобразното етикетиране и опаковане. Чрез знанията, придобити по време на обучението, служителите могат да изпълняват задълженията си по отношение на нормативните изисквания, касаещи управлението на отпадъци, генерирани на територията на здравните и лечебни заведения, както и безопасното съхранение и работа с опасни химични вещества и смеси.

Снимка: http://www.acibademcityclinic.bg