Обучение на тема: „Оценка на състоянието на екосистемите и екосистемните услуги (ЕС и ЕсУ)“

Обучение в оценка на състоянието на 9-те типа екосистеми в България (тревни; горски и горско-храстови; храстови и ерикоиднии; земи с рядка растителност; вътрешни влажни зони; урбанизирани; агроекосистеми; сладководни (реки и езера); морски) и екосистемните услуги в това число:

  • използване на екосистемния подход при оценка на ЕС и ЕсУ;
  • движещи сили, натиск и капацитет на ЕС;
  • класификация на екосистемите и екосистемните услуги
  • индикатори за определяне на състоянието на ЕС и ЕсУ;
  • картиране на екосистеми и екосистемни услуги – основни подходи и принципи.
  • мониторинг и оценка на състоянието на ЕС и ЕсУ;
  • адаптивно управление на екосистемите и предоставяните от тях услуги.
  • остойностяване на природния капитал, модели, теоретични и практични примери от страни от Европа, международни програми – MAES, ТЕЕВ, Milliennium Ecosystem Assessment)