Обучение в Щрабаг ЕАД

Провеждане на обучение на служители от „Щрабаг“ ЕАД на тема: „Управление на отпадъци и водене на отчетност“. Обучението има за цел участниците да придобият необходимата компетентност относно управление на отпадъците на територията на обектите на дружеството, както и водене на отчетност за извършените дейности. Чрез знанията, придобити по време на обучението, служителите могат да изпълняват задълженията си по отношение на нормативните изисквания, касаещи отчитането на количества образувани, транспортирани и третирани отпадъци, както и да водят коректна отчетност, която да представят пред компетентните органи.