Обучение в Микс-Констръкшън ООД

Провеждане на обучение на служители от „Микс-Констръкшън“ ООД на тема: „Управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали“. Обучението има за цел повишаване на информираността и придобиване на актуални знания от участниците, по отношение управление на отпадъците на територията на обектите на дружеството. Застъпени са изискванията за изготвяне на план за управление на строителни отпадъци, отчет за изпълнение на плана, както и водене на отчетност за извършваните дейности с отпадъци от дружеството. Чрез знанията, придобити по време на обучението, служителите могат да изпълняват задълженията си по отношение на нормативните изисквания, касаещи управлението на строителните отпадъци при строително-монтажни работи и премахване на строежи.

Снимка: https://miks.bg/