Обучение в ДП РВД: Ръководство на въздушното движение

Провеждане на обучение на служители от ДП РВД: „Ръководство на въздушното движение“  на тема: „Водене на отчетност за образуваните от дейността на предприятието отпадъци през Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)“. Обучението има за цел участниците да придобият необходимата компетентност относно управление на отпадъците на територията на обектите на дружеството, както и водене на отчетност за извършените дейности. Чрез знанията, придобити по време на обучението, служителите могат да изпълняват задълженията си по отношение на нормативните изисквания, касаещи отчитането на количества образувани, транспортирани и третирани отпадъци, както и да водят коректна отчетност, която да представят пред компетентните органи.

снимка: https://www.bulatsa.com/