Обучение в ДП Пристанищна инфраструктура

Провеждане на обучение на служители от ДППИ на тема: „Управление на отпадъците от дейността и водене на отчетност за тях, съгласно изискванията на нормативната уредба“. Обучението е двудневно, като има за цел участниците да придобият необходимата компетентност и умения за прилагане на законодателството и изпълняване на задълженията в областта, предвид че ДППИ предвижда въвеждане на система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2015. Чрез знанията, придобити по време на обучението, служителите могат да изпълняват задълженията си по отношение на нормативните изисквания, касаещи законосъобразното управление и отчитане на отпадъците, генериращи се от дейността на дружеството.