Обучение в Джи Пи Груп АД

Провеждане на обучение на служители от „Джи Пи Груп“ АД на тема: „Управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали“. Обучението има за цел участниците да придобият необходимата компетентност относно управление на отпадъците на територията на обектите на дружеството, както и за изискванията при влагането на рециклирани строителни материали. Застъпени са изискванията за изготвяне на план за управление на строителни отпадъци, отчет за изпълнение на плана, както и водене на отчетност за извършваните дейности с отпадъци от дружеството. Чрез знанията, придобити по време на обучението, служителите могат да изпълняват задълженията си по отношение на нормативните изисквания, касаещи управлението на строителните отпадъци при строително-монтажни работи и премахване на строежи.