Обучение в Булгартрансгаз ЕАД

Провеждане на обучение на служители от „Булгартрансгаз“ ЕАД на тема: „Начин за определяне, размер и ред за заплащане на таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване“. Обучението има за цел участниците да придобият необходимата компетентност относно управление на водите и реда за представяне на информация за изчисляване на дължимата такса за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Чрез знанията, придобити по време на обучението, служителите могат да изпълняват задълженията си по отношение на нормативните изисквания, касаещи отчитането на водните количества от титулярите на разрешителни за водовземане, за ползване на воден обект, включително за заустване и за отвеждане, и на комплексни разрешителни, издадени по реда на ЗООС.