Обучение в Аресгаз АД

Провеждане на обучение на служители от „Аресгаз“ АД на тема: „Управление на производствени, опасни и строителни отпадъци“. Обучението има за цел участниците да придобият необходимата компетентност и умения за прилагане на законодателството и изпълняване на задълженията в областта. Чрез знанията, придобити по време на обучението, служителите могат да изпълняват задълженията си по отношение на нормативните изисквания, касаещи законосъобразното управление и отчитане на отпадъците, генериращи се от дейността на дружеството.