Обучение в АЕЦ Козлодуй ЕАД

Провеждане на обучение на служители от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД на тема: „Изисквания при съхранението на химични вещества и смеси“ на територията на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Участниците са разпределени в групи, като обучението се провежда в два последователни дни, така че да се постигне пълноценно възприемане на материала от присъстващите, както и възможност да се улесни комуникацията, с цел дискутиране на въпроси от практическо естество. Обучението цели участниците да придобият необходимата компетентност за прилагане на нормативните актове и вътрешни правила в ежедневната работа, която извършват. Чрез знанията, придобити по време на обучението, служителите ще могат да изпълняват задълженията в областта на коректното опаковане и обозначаване на опасни химични вещества и смеси, правилното съхранение, както и използване на специфичните лични предпазни средства за гарантиране на ефективна и безопасна работа на територията на предприятието.