Национален мониторинг на риби

Дейностите по проекта са част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие към ИАОС и обхващат 52 вида риби.

В рамките на проекта се предвижда изпълнение на следните основни дейности:

  • Изготвяне на методики за мониторинг и оценка на целевите видове;
  • Моделиране на потенциалните местообитания на целевите видове;
  • Определяне на местата за мониторинг;
  • Теренни проучвания;
  • Захранване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие;
  • Оценка на природозащитното състояние на целевите видове;

В изпълнението на дейностите са включени над 25 експерти по ихтиофауна.