Мониторинг и картиране на биоразнообразието в района на находище за метални полезни изкопаеми „Трън“

Извършеното изследване обхваща мониторинг в рамките на една календарна година на биологичното разнообразие в териториалния обхват на находище „Трън“, община Трън, както и непосредствено прилежащите на находището територии. Целеви видове, обект на мониторинг, са: птици, прилепи и някои едри бозайници (рис, мечка, вълк).

Извършени са теренни проучвания в рамките на проектоконцесионната площ, на база които е изготвена оценка на възможните негативни въздействия от разработването и експлоатацията на находище „Трън“. Резултатите от проучванията са представени в отделни експертни доклади за всяка група целеви видове и обобщен доклад.

В проекта са взели участие повече от 10 експерти – специалисти по орнитология, едри бозайници, прилепи.