Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол

В рамките на проекта е разработен Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Никопол.
ИПГВР е план за икономическо и социално развитие или възстановяване на населено място – град или част от него, разработен за прилагането на оперативна програма „Региони в растеж“, както и на други оперативни програми, финансиращи проекти в градовете. Основната роля на всеки един ИПГВР е да зададе постижими приоритети в рамките на 7-годишен период с портфолио от проекти, чрез които да се търси финансиране за подобряване на социалните, икономически и екологични условия на региона като цяло, което от своя страна да доведе до намаляване на междурегионалните различия както на национално, така и на европейско ниво.

Плановият период на ИПГВР на град Никопол е 2014 – 2020 г. Етапите на изпълнението на плана съвпадат със сроковете за изпълнение на проектни предложения, идентифицирани в ИПГВР.
Идентифицираните проектни предложения в ИПГВР на град Никопол основно включват проекти по обновяване, рехабилитация и ремонт на съществуващи инфраструктурни обекти и сгради в недобро състояние. Целта на ИПГВР е да се определи индикативният обхват на бъдещи проекти, като превръщането им в инвестиционни проекти се случва след одобрено финансиране по съответните оперативни програми.