Извършване на комплексни услуги по управление на околна среда „СИЗАС-ЗЕБРА ИНТЕРНЕШАНЪЛ /СИЗЕ/“ АД

Извършване на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси и документиране на резултатите от нея в утвърдената от Министъра на околната среда и водите форма, съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Бяха изготвени и предоставени указания за коректното обозначаване и оборудване на склада за съхранение на опасни химични вещества и смеси, съхранявани от фирмата, съгласно изискванията в Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Изготвяне на инструкции за: безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси в съответствие с наличната информация за техните опасни свойства; осъществяване на собствен контрол по изпълнението на инструкциите за безопасно съхранение; обучение на лицата, отговорни за съхранението, относно мерките за контрол на рисковете, свързани със съхранението им, обезвреждане на отпадъци от химични вещества и смеси и ограничаване на разливи или разпрашаване.

Извършване на класификация и изготвяне на доклад за класификация на складовете за съхранение на опасни химични вещества и смеси на „СИЗАС-ЗЕБРА ИНТЕРНЕШАНЪЛ /СИЗЕ/“ АД за постигане на съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. Докладът включва необходимите изчисления за доказване, че предприятието не следва да се класифицира като предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал, при настоящия капацитет.

Изготвяне на коригирано заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци.

Изготвяне на уведомление за инвестиционно предложение, съдържащо информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), като в т.ч. ще бъдат изготвени и необходимите уведомления до кмета на съответните община и кметство, както и обява до засегнатото население.