Екологични оценки на общи устройствени планове на общини

Целта на екологичната оценка е да се оценят евентуалните значителни въздействия върху околната среда, които биха се проявили в резултат от прилагането на ОУП на дадена община. Екологичните оценки за някои от общините, по преценка на компетентния орган, се извършват едновременно с процедурата по оценка на съвместимост на плановете с предмета и целите на защитени зони от Натура 2000 мрежата.
Разработени са екологични оценки за следните общини:

  • Община Копривщица;
  • Община Никопол;
  • Община Перник;
  • Община Кирково;
  • Община Джебел;
  • Община Опан;
  • Община Драгоман;
  • Община Маджарово.

По изготвянето на екологичните оценки работи високо квалифициран екип от над 10 експерти с дългогодишен опит.