Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на логистичен склад на Акт Лоджистик АД

Чрез изготвянето на доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) за логистичен склад на „Акт Лоджистик“ АД се постига съответствие с изискванията на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. Докладът включва целите и политиката на оператора за предотвратяване на големи аварии с оглед безопасната експлоатация на съоръжението, като е оценен и рискът от възникването на големи аварии. Политиката за предотвратяване на големи аварии включва система от мерки за управление на безопасността, чрез която предприятието провежда систематична и последователна политика за предотвратяване на риска от възникване на аварии, с оглед безопасната експлоатация на предприятието.

снимка: www.act-logistics.com