Класификация на склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси на Валерус – Валери Русинов ЕТ

Чрез извършената класификация и изготвяне на доклад за класификация на склада за съхранение на опасни химични вещества и смеси на „Валерус – Валери Русинов“ ЕТ се постига съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. Докладът включва необходимите изчисления за доказване, че съответният склад не следва да се класифицира като предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал, при настоящия проектен капацитет.