Биологичен мониторинг в Ада Тепе на находище „Хан Крум“ на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД

гора

Проведен е мониторинг съгласно Плана за мониторинг на околната среда, част VI Биологичен мониторинг: растителност, за целите на златодобивен проект на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД в района на участък Ада тепе на находище Хан Крум, гр. Крумовград.

В процеса на извършване на проекта за разгледани следните компоненти:

1. Фитоценотична оценка;

2. Здравословно състояние на горските съобщества (вкл. дендрохронология);

3. Акумулация на тежки метали и металоиди в индикаторни тревни и дървесни видове.

Трите части са взаимообвързани и целят извършване на пълен мониторинг на компонента „растителност“. Фитоценотичната оценка цели да установи динамиката в избрани представителни растителни съобщества, които са чувствителни към промените на околната среда. Оценката на здравословното състояние, от друга страна, цели да допълни фитоценотичната оценка на горските съобщества, като позволява да се определят абиотичните, биотичните и антропогенните фактори, които биха оказали въздействие върху промените в здравословното състояние на горските съобщества в района на проекта Крумовград. Биоакумулацията на тежки метали и металоиди в индикаторни тревни и дървесни видове, от една страна, цели да се определят фоновите/базовите концентрации на тежките метали и металоиди в индикаторните видове при отсъствие на минна дейност, а от друга страна – да позволи да се правят адекватни анализи при евентуални промени в състава на наблюдаваните тревни и дървесни съобщества след стартиране на минната дейност.