Биологичен мониторинг на растения в района на участък Ада тепе на находище Хан Крум

Проектът за мониторинг е част от дейностите по изпълнение на съгласуван от органите по околна среда План за собствен мониторинг на околната среда на ДПМ Крумовград ЕАД, в частта му „Биологичен мониторинг“. Проектът за мониторинг е реализиран във връзка с предстоящо развитие на проект за добив и преработка на златосъдържащи руди от участък „Ада тепе“ на находище „Хан Крум“ с инвеститор ДПМ Крумовград ЕАД.

В рамките на проекта за мониторинг са изпълнени следните дейности:
1. Фитоценотична оценка;
2. Оценка на здравословното състояние на горските съобщества (вкл. дендрохронология);
3. Оценка на акумулацията на тежки метали и металоиди в индикаторни тревни и дървесни видове.

Резултатите от извършените дейности позволяват да се установи степента на въздействие от развитието на бъдещия минен обект върху компонента „Растителност“.