Новини

Публична покана с предмет: „Доставка на специализирано оборудване за обследване и оценка на здравословното състояние на дърветата“

„Фортис Визио“ ЕООД, бенецифиент по проект № BG16RFOP002-1.005-0299 „Повишаване на иновационния капацитет на предприятието чрез разработване на иновационна услуга за обследване и оценка на здравословното състояние на дърветата“, провежда процедура за избор на изпълнител чрез публична покана съгласно разпоредбите на ПМС № 160/01.07.2016 г., с предмет: „Доставка на специализирано оборудване за обследване и оценка на здравословното състояние на дърветата“, разделена в следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Автоматизирана сонда за измерване на съпротивлението на дървета, твърда и мека дървесина; Обособена позиция №2: Импулсен томограф за анализ състоянието на вътрешната структура на дървета, заедно с програмен продукт, изчисляващ ветровото натоварване върху...

Прочети повече
Обучение на тема: „Съхранение, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси. Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях“

Обучение на тема: „Съхранение, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси. Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях“

Еко Сълюшънс, съвместно с фирма Фортис Визио организират обучение на тема „Съхранение, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси. Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.“ Обучението ще бъде проведено на: 21.02.2019 г. – Варна; 21.03.2019 г. – София. Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с новите и действащи вече нормативниизисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с безопасното съхранение на химичнивещества и смеси, законосъобразното етикетиране и опаковане, както и да получат практическинасоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа.          ​​​Обучението ще се проведе с група от ограничен брой участници, с оглед възможността за активно участие от тяхна страна, като включва теоретична лекция, подкрепена с практически примери и дискусия. Подходящо е за всеки производител, вносител, потребител надолу...

Прочети повече

Обява за работа по проект

Fortis Visio е бенефициент по проект № BG16RFOP002-1.005-0299 „Повишаване на иновационния капацитет на предприятието чрез разработване на иновационна услуга за обследване и оценка на здравословното състояние на дърветата“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Във връзка с изпълнението на посочения проект търсим колеги за три позиции. Отговорник, специализирано оборудване и софтуер Основните отговорности и задължения за позицията са следните: Отговаря за функционирането и поддръжката на специализирано оборудване за оценка на здравословното състояние на дървета; Отговаря за функционирането и поддръжката на специализиран софтуер за оценка на здравословното състояние на дървета; Работи...

Прочети повече

Кариера във Fortis Visio – Консултант околна среда

Fortis Visio е фирма, която предлага консултантски услуги в сферата на управлението на околната среда. Във връзка с новите ни проекти си търсим колега/колежка на позиция Консултант околна среда. Основните задължения на стажанта са: Участва в проекти в сферата на опазване и управление на околната среда, включително анализи и изследвания в сферата на опазване на местообитания и видове; Участва в организацията и провеждането на събития и обучения Изготвя презентации; Изготвя статии и новини за уебсайта и социалните мрежи; Комуникира с институции, местни власти и местни общности; Изготвя доклади и отчети по проекти; Подготвя проектни предложения и оферти; Комуникира с настоящи...

Прочети повече

Кариера във Fortis Visio – Консултант околна среда (стажант)

Fortis Visio е фирма, която предлага консултантски услуги в сферата на управлението на околната среда. Във връзка с новите ни проекти си търсим колега/колежка на позиция Консултант околна среда. Основните задължения на стажанта са: Участва в проекти в сферата на опазване на околната среда, включително анализи и изследвания в сферата на опазване на местообитания и видове; Изготвя статии и новини за уебсайта и социалните мрежи; Работи в сътрудничество с останалите членове на екипа и други експерти. Нашите минимални изисквания към кандидатите са: Висше образование; Познания за компонентите на околната среда, вкл. биологично разнообразие; Работно ниво на владеене на английски език...

Прочети повече
Обучение на тема: „Водене на отчетност и предоставяне на информация за дейностите по управление на отпадъците“

Обучение на тема: „Водене на отчетност и предоставяне на информация за дейностите по управление на отпадъците“

Фирма Еко Сълюшънс и фирма Фортис Визио организират съвместно обучение за разясняване на актуалните изисквания към воденето на отчетност по отпадъци. По време на обучението участниците ще бъдат запознати с новите, както и с действащи вече нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с воденето на отчетността и предоставянето на информация за дейностите по управление на отпадъците, както и да получат практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа. Ще бъдат обсъдени очакваните промени на нормативни актове, както и задължението, поставено в чл. 48, ал. 8 на Закона за управление на отпадъците, за отчитане в Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО) от...

Прочети повече

Нов проект по ОП „Конкурентоспособност и иновации“

        Fortis Visio е бенефициент по проект № BG16RFOP002-1.005-0299 „Повишаване на иновационния капацитет на предприятието чрез разработване на иновационна услуга за обследване и оценка на здравословното състояние на дърветата“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, процедура чрез подбор № BG16RFOP002-1.05, беше сключен с Министерството на икономиката в качеството на възложител на 15.11.2018 г. и е с период на изпълнение: 24 месеца. Основната цел на проекта е да се разработи иновационна услуга за обследване...

Прочети повече