Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с действащите нормативни изисквания, както и произтичащите от тях задължения, свързани с издаване, преразглеждане, изменение, актуализиране и прилагане на комплексните разрешителни, като в резултат на това да придобият необходимата компетентност и умения за прилагане на законодателството, утвърдените методики и указания, така че да изпълняват задълженията в областта.

Дата и място на провеждане: 16.03.2020 г. – гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 58, център за обучения Проджект Лаб (Project Lab).

Времетраене: от 10:00 до 17:00 часа.

Обучението е обвързано с прилагането на следните нормативни актове:

  • – Закон за опазване на околната среда:
  • – Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни;
  • – Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността;
  • – Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители.
Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с примери от практиката и дискусия. Подходящо е за лица, които имат издадени комплексни разрешителни, както и такива, които възнамеряват да подават заявления за издаване такива.

Лектори: