Еко Сълюшънс и Фортис Визиов партньорство с АСУОС, организират провеждането на обучение на тема: „Управление и мониторинг на питейните води“.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с водещите нормативни изисквания, свързани с питейните води, качествените показатели на водата и проблемните замърсители, съвременните процеси на пречистване и подобряване качеството на водите на всяка една стъпка от водоснабдителната система.

Обучението включва 4 модула:

В модул 1 ще бъде засегната нормативната база, от световната визия за развитие на законодателството върху питейните води до националното ниво.

В модул 2 ще бъде обърнато внимание на качествените показатели на водата – кой и на каква база се създават стандартите за качество. Основните проблеми с качеството на питейната вода в България – нитрати, естествен уран, хром, манган, желязо, радиологични показатели, микробиологични показатели – какви са източниците на тези замърсители и къде се срещат най-често в питейните води. Основните елементи на водоснабдителните системи – от водовземните съоръжения до крана на потребителите.

В модул 3 ще бъдат разгледани процесите на пречистване на водите, поради какви причини ефекта може да се влоши и какви биха били последствията от това, както на ниво населено място, така и за малки водоснабдявани обекти.

В модул 4 ще бъдат обхванати съвременните методи за подобряване на качеството на водите на всяка една стъпка от водоснабдителната система. Ще бъдат разгледани и методите за мониторинг и управление.

Дата и място на провеждане: 20.02.2020 г. – гр. Стара Загора, бул. „Руски“ № 8, хотел „Мериан Палас„.

Времетраене: от 10:00 до 17:00 часа.

Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с примери от практиката и дискусия. Подходящо е за представители на ВиК операторите, инженери, проектанти, консултанти, еколози, неправителствени организации, представители на РЗИ, заинтересовани потребители и представители на бизнеса.