Във връзка с наближаване на крайните срокове за подаване на годишни отчети по отпадъци за отчетната 2019 година – 10 март 2020 г., фирми Еко Сълюшънс и Фортис Визио организират провеждането на обучение за разясняване на изискванията за реда и на образците за изготвяне и предоставяне на годишните отчети по отпадъци.

По време на обучението ще бъдат разгледани и пояснени влезналите в сила от 28.06.2019 г. нови изисквания и нови образци на приложения за годишни отчети в Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Също така ще бъде обърнато внимание и на проекта, качен на страницата на МОСВ на 20.12.19 г. на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1, с който се цели превенция на нарушенията по Регламент 1013/2006 г. по отношение на превозите/вноса на отпадъци и засилване на контрола по трансграничния превоз. С проекта се изисква предоставянето на годишните отчети и воденето на отчетни книги да става и на електронен носител заедно с хартиения до въвеждането в експлоатация на Националната информационна система „Отпадъци“.

Обучението ще бъде проведено на следните дати в посочените градове, както следва:

  • – 18.02.2020 г. – гр. Варна, ул. „Братя Шкорпил“ № 30, хотел „Бутик Сплендид„.
  • – 20.02.2020 г. – гр. Стара Загора, бул. “Руски” № 8, хотел „Мериан Палас„.
  • – 26.02.2020 г. – гр. София, ж.кЯворов, алея „Даниел Неф“ 73, бл73, ет. 4, ап. 7, офис на „Фортис Визио“.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с новите и действащи нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с отчетността на отпадъците, включително изготвяне и предоставяне на годишните отчети по отпадъци пред Изпълнителна агенция по околна среда, които се представят в срок до 10 март на текущата година за предходната. Участниците ще получат практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа, като ще бъдат дадени отговори на въпросите, които касаят отделните участници, ще бъдат разгледани различни примери за изготвяне на отчети, попълване на отделните приложения и т.н.

Обучението ще се проведе с група от ограничен брой участници, включващо теоретична лекция, подкрепена с практически примери и дискусия. Подходящо е за:

– Лица, отговорни за цялостното управление, в т.ч. събиране, съхраняване, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на производствени, опасни и строителни отпадъци на територията на производствени предприятия, на площадки за извършване на дейности с отпадъци, на депа за отпадъци и др.;

– Лица, извършващи дейности с отпадъци, като например: лица, извършващи транспортиране на отпадъци; оператори на площадки за съхраняване на отпадъци; оператори на съоръжения за третиране на отпадъци; лица, извършващи оползотворяване в обратни насипи на отпадъци; лица, които обезвреждат отпадъци и т.н.

Лектори:

  • – инж. Станислав Николов – магистър по Екология и опазване на околната среда, както и Опазване на околната среда и устойчиво развитие. Има повече от 10 години опит в областта на опазването на околната среда. Работил е като еколог във фирми, занимаващи се с рециклиране на отпадъци, организации по оползотворяване на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци и др. В последните 7 години активно консултира фирми, извършващи различни дейности, засягащи ги нормативната база по околна среда. Участвал е в редица експертни съвети по определяне на текстове на нормативни актове. Член на управителния съвет на Асоциация на специалистите по управление на околната среда (АСУОС). В последните 5 години има над 100 участия като лектор на обучения в областта на околната среда, в т.ч. управлението на отпадъците, съхраняване на опасни химични вещества и смеси, както и други.
  • – Веселин Панайотов e магистър по Екология и опазване на околната среда. Повече от 15 години активно се занимава с изграждането на системи за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа. Водещ одитор е по стандарти ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 45001:2018. Има над 10 годишен стаж като специалист по опазване на околната среда в областта на строителството, енергетиката, машиностроенето и други. През последните 5 години участва като лектор в обучения в областта на управлението на отпадъците, съхраняване на химични вещества и смеси, както и системи за управление и безопасност и здраве при работа. Председател е на Асоциация на специалистите по управление на околната среда (АСУОС).

Програма за обучението може да намерите тук: ПРОГРАМА