„Фортис Визио“ ЕООД, бенецифиент по проект № BG16RFOP002-1.005-0299 „Повишаване на иновационния капацитет на предприятието чрез разработване на иновационна услуга за обследване и оценка на здравословното състояние на дърветата“, провежда процедура за избор на изпълнител чрез публична покана съгласно разпоредбите на ПМС № 160/01.07.2016 г., с предмет: „Доставка на специализирано оборудване за обследване и оценка на здравословното състояние на дърветата“, разделена в следните обособени позиции:
Обособена позиция №1: Автоматизирана сонда за измерване на съпротивлението на дървета, твърда и мека дървесина;
Обособена позиция №2: Импулсен томограф за анализ състоянието на вътрешната структура на дървета, заедно с програмен продукт, изчисляващ ветровото натоварване върху короните на дърветата;
Обособена позиция №3: Преносим компютър за работа на терен;
Обособена позиция №4: Работен сървър;
Обособена позиция №5: Квадрикоптер.

Документация може да свалите тук.