Fortis Visio е бенефициент по проект № BG16RFOP002-1.005-0299 „Повишаване на иновационния капацитет на предприятието чрез разработване на иновационна услуга за обследване и оценка на здравословното състояние на дърветата“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, процедура чрез подбор № BG16RFOP002-1.05, беше сключен с Министерството на икономиката в качеството на възложител на 15.11.2018 г. и е с период на изпълнение: 24 месеца.

Основната цел на проекта е да се разработи иновационна услуга за обследване и оценка на здравословното състояние на дървета чрез високотехнологична апаратура и специализиран софтуер (платформа), включващ база данни, уеб и мобилно приложение, чрез която да се подобри ефективността и точността на оценяване на здравословното състояние на дърветата.

Иновативният подход се изразява в обединяване на ползването на високотехнологично оборудване, научните постижения за обследване и оценка на здравословното състояние на дървета и модерно софтуерно решение, което да позволи автоматизиране на оценката, както и представяне на данните за обследваните дървета в единна система.

С цел  автоматизиране на процеса по оценяване на здравословното състояние на дърветата, се предвижда за 20 най-разпространени вида дървета в България да се определят референтни стойности на показателите, които се измерват с високотехнологичното оборудване. Определянето на референтните стойности за всеки дървесен вид изисква научна работа и статистическа обработка на получените резултати, с което ще бъдат ангажирани както членове на екипа на фирмата, така и консултанти със задълбочени познания по фитопатологичната оценка на дърветата.