Fortis Visio и партньори ще консултират Дирекция „НПЦБ“

Fortis Visio съвместно с партньорите си Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Национален природонаучен музей при БАН спечели обществена поръчка с предмет „Избор на консултант Натура” по Проект DIR5113325-12-109 „Централен Балкан – Парк за всички”.

„Консултант Натура“ ще подпомага Дирекцията на НПЦБ чрез изготвяне на технически спецификации на редица предвидени в проекта дейности за опазване, поддържане и възстановяване на видове и хабитати от парка.

Дейностите, които предстои да се изпълняват, са както следва:

  • Опазване, поддържане и възстановяване на видове в НП Централен Балкан;
  • Възстановяване, опазване и поддържане на природни местообитания в НП Централен Балкан;
  • Отстраняване на стара и безстопанствена инфраструктура;
  • Разработване на Планове за управление на ПР Чамджа и Р Еленова гора;
  • Разработване на План/проект за управление ползването на пътищата в НП;
  • Разработване на Стратегически насоки за развитие на охраната и контрола в НП;
  • Определяне на необходимото специализирано оборудване и екипировка за опазване/поддържане и/или възстановяване на природни местообитания и видове;
  • Разработване на Стратегически насоки за опазване/поддържане и възстановяване на благоприятното състояние на природни местообитания в 11 моделни територии от безлесната зона (Пилотен проект);
  • Извършване на инвентаризация на горите;
  • Извършване на оценка на състоянието на компоненти на околната среда.

Проект DIR5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“ се финансира от оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.